Formigons estructurals segons EHE08

Els formigons estructurals són els que s'utilitzen per l'elaboració d'encofrats amb armadures (ferro) per tal d'aconseguir resistències a la compressió i resistències a la flexió. Normalment s'utlitzen per elaborar les estructures que aguanten edificis.

Comercialitzem els següents tipus de formigons estructurals:

HA-20    HA-25

HA-30    HA-35

HA-40    HA-45

  • FORMIGO ARMAT
  • Formigó armat
  • Formigo armat