Formigons lleugers

Els formigons lleugers són els que tenen un pes específic inferior a l'habitual gràcies a la substitució de la gravilla per arlita o perles de poliestirè.

És un formigó que s'utilitza en obres que pel seu estat o per les característiques que presenten, no poden suportar el pes específic d'un formigó convencional, per exemple en construccions antigues.

El comercialitzem amb el nom de HORMITERM. El podem subministrar amb sacs de 25 Kgs i paletitzats o bé servit a granel amb camió formigonera.