GESTIÓ DE RESIDUS

ÀRIDS CURANTA S.A. és gestor de residus de construcció amb codi E-1940.22

demana'ns els certificats i documentació necessària per gestionar els residus de l'obra.