Amb camió cuba

Els morters subministrats amb un camió cuba venen dossificats de planta i preparats per aplicar a obra immediatament.

Morters de paleteria: M-2,5 , M-5 , M-7,5

Morters autonivellants: D300