Amb sitges

Els morters subministrats amb sitges venen predossificats en 2 compartiments (un per ciment i l'altre per la sorra 0/2mm) i es porten a obra on s'acaben de barrejar tots els materials (ciment, sorra i aigua).

L'avantatge de la utilització de les sitges en obra és que es pot produïr el morter que es necessita quan es necessita, ja que els materials estan separats dintre de la sitja i no es barrejen fins que es posen en marxa els motors dossificadors que barrejen els materials. 

Morters de paleteria: M-2,5, M-5 , M-7,5

  • SITJA MORTER